Effect of Fruquintinib vs Placebo on Overall Survival in Patients With Previously Treated Metastatic Colorectal Cancer

Jin Li, Shukui Qin, Rui-Hua Xu, Lin Shen, Jianming Xu , Yuxian Bai, Lei Yang, Yanhong Deng, Zhen-dong Chen, Haijun Zhong, Hongming Pan, Weijian Guo, Yongqian Shu, Ying Yuan, Jianfeng Zhou, Nong Xu

DOI: 10.1001/jama.2018.7855
Referenced 21 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly