Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Effect Of Fruquintinib Vs Placebo On Overall Survival In Patients With Previously Treated Metastatic Colorectal Cancer

Jin Li, Shukui Qin, Rui-Hua Xu, Lin Shen, Jianming Xu, Yuxian Bai, Lei Yang, Yanhong Deng, Zhen-dong Chen, Haijun Zhong, Hongming Pan, Weijian Guo, Yongqian Shu, Ying Yuan, Jianfeng Zhou, Nong Xu, Tianshu Liu, Dong Ma, Changping Wu, Ying Cheng, Donghui Chen, Wei Li, Sanyuan Sun, Zhuang Yu, Peiguo Cao, Haihui Chen, Jiejun Wang, Shubin Wang, Hongbing Wang, Songhua Fan, Ye Hua, Weiguo Su

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy Visualize in Litmaps
Share
Reduce the time it takes to create your bibliography by a factor of 10 by using the world’s favourite reference manager
Time to take this seriously.
Get Citationsy