Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Enhanced Physiochemical And Mechanical Performance Of Chitosan-Grafted Graphene Oxide For Superior Osteoinductivity

Jing Ruan, Xiansong Wang, Zhang Yu, Zi Wang, Qing Xie, Dandan Zhang, Yazhuo Huang, Huifang Zhou, Xiaoping Bi, Caiwen Xiao, Ping Gu, Xianqun Fan

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share