Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Single ZnO Nanowire/p-type GaN Heterojunctions For Photovoltaic Devices And UV Light-Emitting Diodes

Ya-Qing Bie, Zhi-Min Liao, Peng-Wei Wang, Yang-Bo Zhou, Xiao-Bing Han, Yu Ye, Qing Zhao, Xiao-Song Wu, Lun Dai, Jun Xu, Li-Wen Sang, Jun-Jing Deng, K. Laurent, Y. Leprince-Wang, Da-Peng Yu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share