Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

An Artificial Optoelectronic Synapse Based On A Photoelectric Memcapacitor

Lei Zhao, Zhen Fan, Shengliang Cheng, Lanqing Hong, Yongqiang Li, Guo Tian, Deyang Chen, Zhipeng Hou, Minghui Qin, Min Zeng, Xubing Lu, Guofu Zhou, Xingsen Gao, Jun‐Ming Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share