Substituent Enabled Divergent Synthesis of N-Heterocycles: a Metal Carbene Approach Involving Intramolecular Carbene Interception

Hua-Dong Xu, Ke Xu, Zhi-Hong Jia, Hao Zhou, Pan Jiang , Xiao-Long Lu, Ying-Peng Pan, Hao Wu, Yun Ding, Mei-Hua Shen, Xian-Hua Pan

DOI: 10.1002/ajoc.201402151
Referenced 15 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly