Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Direct Application Of Phenolic Salts To Nickel-Catalyzed Cross-Coupling Reactions With Aryl Grignard Reagents

Da-Gang Yu, Bi-Jie Li, Shu-Fang Zheng, Bing-Tao Guan, Bi-Qing Wang, Zhang-Jie Shi

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share