Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Peptide‐Mimicking Poly(2‐oxazoline)s Displaying Potent Antimicrobial Properties

Min Zhou, Weinan Jiang, Jiayang Xie, Wenjing Zhang, Zhemin Ji, Jingcheng Zou, Zihao Cong, Ximian Xiao, Jiawei Gu, Runhui Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share