Online citations, reference lists, and bibliographies.

Direct Conversion of Greenhouse Gas CO2into Graphene via Molten Salts Electrolysis

Liwen Hu, Yang Song, Shuqiang Jiao, Yingjun Liu, Jianbang Ge , Handong Jiao, Jun Zhu, Junxiang Wang, Hongmin Zhu, Derek J. Fray

DOI: 10.1002/cssc.201501591
Referenced 33 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly