Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

The Role Of 1‐Methylcyclopropene In The Regulation Of Ethylene Biosynthesis And Ethylene Receptor Gene Expression In Mangifera Indica L. (Mango Fruit)

Li Li, Liang Shuai, Jian Sun, Changbao Li, Ping Yi, Zhugui Zhou, Xuemei He, Dongning Ling, Jinfeng Sheng, Kin‐Weng Kong, Fengjin Zheng, Jiemin Li, Guoming Liu, Ming Xin, Zhichun Li, Yayuan Tang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share