Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Synthesis And Efficient Hepatocyte Targeting Of Galactosylated Chitosan As A Gene Carrier In Vitro And In Vivo

Mingrong Cheng, Qing Li, Tao Wan, Xiaowu Hong, Houxiang Chen, Bing He, Zhijian Cheng, Hongzhi Xu, Tao Ye, Bingbing Zha, Jingbo Wu, Runjiao Zhou

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share