Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Van Der Waals Heterogeneous Layer-layer Carbon Nanostructures Involving π···H-C-C-H···π···H-C-C-H Stacking Based On Graphene And Graphane Sheets

Kun Yuan, Rui-Sheng Zhao, Jia-Jia Zheng, Hong Zheng, Shigeru Nagase, Sheng-Dun Zhao, Yan-Zhi Liu, Xiang Zhao

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share