Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

IONP-PLL: A Novel Non-viral Vector For Efficient Gene Delivery

Juan-Juan Xiang, Jing-Qun Tang, Shi-Guo Zhu, Xin-Min Nie, Hong-Bin Lu, Shou-Rong Shen, Xiao-Ling Li, Ke Tang, Ming Zhou, Gui-Yuan Li

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share