Human sialidase as a cancer marker

Taeko Miyagi, Tadashi Wada, Kazunori Yamaguchi, Kazuhiro Shiozaki, Ikuro Sato , Yoichiro Kakugawa, Hideaki Yamanami, Tsuneaki Fujiya

DOI: 10.1002/pmic.200800248
Referenced 51 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly