Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Curcumin Serves As A Human Kv1.3 Blocker To Inhibit Effector Memory T Lymphocyte Activities

Yi-Tian Lian, Xiao-Fang Yang, Zhao-Hui Wang, Yong Yang, Ying Yang, Yan-Wen Shu, Long-Xian Cheng, Kun Liu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share