Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Fabry-Pérot Oscillation And Room Temperature Lasing In Perovskite Cube-Corner Pyramid Cavities

Yang Mi, Zhixiong Liu, Qiuyu Shang, Xinxiang Niu, Jia Shi, Shuai Zhang, Jie Chen, Wenna Du, Zhiyong Wu, Rui Wang, Xiaohui Qiu, Xiaoyong Hu, Qing Zhang, Tom Wu, Xinfeng Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share