Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

MicroRNA Profiling Using µParaflo Microfluidic Array Technology

Xiaochuan Zhou, Qi Zhu, Christoph Eicken, Nijing Sheng, Xiaolin Zhang, Litao Yang, Xiaolian Gao

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share