Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Structural Insights Into A Human Anti-IFN Antibody Exerting Therapeutic Potential For Systemic Lupus Erythematosus

Songying Ouyang, Bin Gong, Jin-Zhi Li, Li-Xia Zhao, Wei Wu, Fu-Shun Zhang, Lina Sun, Shu-Jun Wang, Meng Pan, Chuan Li, Wenguang Liang, Neil Shaw, Jie Zheng, Guo-Ping Zhao, Ying Wang, Zhi-Jie Liu, Mifang Liang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share