Decreased levels of serum brain-derived neurotrophic factor in drug-naïve first-episode schizophrenia: relationship to clinical phenotypes

Da Chun Chen, Jing Wang, Bo Wang, Sheng Chang Yang, Chong Xi Zhang , You Lan Zheng, Yan Li Li, Ning Wang, Ke Bing Yang, Mei Hong Xiu, Thomas R. Kosten, Xiang Yang Zhang

DOI: 10.1007/s00213-009-1665-6
Referenced 82 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly