Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Preoperative Short-course Radiotherapy (5 × 5 Gy) With Delayed Surgery Versus Preoperative Long-course Radiotherapy For Locally Resectable Rectal Cancer: A Meta-analysis

Wang Qiaoli, Huang Yongping, Xiong Wei, Xu Guoqiang, Ju Yunhe, Liu Qiuyan, Li Cheng, Guo Mengling, Li Jiayi, Xiong Wei, Yang Yi

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share