Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Nanoengineering Of Transparent Polypropylene Containing Sorbitol-based Clarifier

Xiaoting Liu, Xin Liu, Yanqin Li, Yunfei Zhang, Xin Xie, Ke Li, Zhenbin Chen, Liji Zhang, Zhenghua Tang, Zhen Liu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share