Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Response Of Escherichia Coli O157:H7 Survival To PH Of Cultivated Soils

Haizhen Z. Wang, Gang Wei, Zhiyuan Y. Yao, Jun Lou, Kongcao C. Xiao, Laosheng S. Wu, Jianjun J. Wu, Jianming M. Xu

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share