Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Risk Assessments For Broncho-pleural Fistula And Respiratory Failure After Lung Cancer Surgery By National Clinical Database Japan

Shunsuke Endo, Norihiko Ikeda, Takashi Kondo, Jun Nakajima, Haruhiko Kondo, Yoshihisa Shimada, Masami Sato, Shinichi Toyooka, Yoshinori Okada, Yukio Sato, Ichiro Yoshino, Morihito Okada, Meinoshin Okumura, Masayuki Chida, Eriko Fukuchi, Hiroaki Miyata

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share