Online citations, reference lists, and bibliographies.

Biological Control of Potato Late Blight Using Isolates of Trichoderma

Yanpo Yao, Yan Li, Zhiqun Chen, Baiqin Zheng, Litian Zhang , Ben Niu, Junli Meng, Aijun Li, Jianmin Zhang, Qi Wang

DOI: 10.1007/s12230-015-9475-3
Referenced 7 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly