Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Improved Oral Bioavailability Of Capsaicin Via Liposomal Nanoformulation: Preparation, In Vitro Drug Release And Pharmacokinetics In Rats

Yuan Zhu, Miaomiao Wang, Jiajia Zhang, Wei Peng, Caleb Kesse Firempong, Wenwen Deng, Qilong Wang, Shicheng Wang, Feng Shi, Jiangnan Yu, Ximing Xu, Weiming Zhang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share