A novel approach to predict green density by high-velocity compaction based on the materials informatics method

Kai-qi Zhang, Hai-qing Yin, Xue Jiang, Xiu-qin Liu, Fei He , Zheng-hua Deng, Dil Faraz Khan, Qing-jun Zheng, Xuan-hui Qu

DOI: 10.1007/s12613-019-1724-x
Referenced 2 times
Share this paper
Use this link to share this page publicly