Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Respiratory Muscle Strength In Relation To Sarcopenia In Elderly Cardiac Patients

Kazuhiro P. Izawa, Satoshi Watanabe, Koichiro Oka, Yusuke Kasahara, Yuji Morio, Koji Hiraki, Yasuyuki Hirano, Yutaka Omori, Norio Suzuki, Keisuke Kida, Kengo Suzuki, Yoshihiro J. Akashi

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share