Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Ultrahigh Density Plasmonic Hot Spots With Ultrahigh Electromagnetic Field For Improved Photocatalytic Activities

Tung-Han Yang, Yeu-Wei Harn, Ming-Yang Pan, Li-De Huang, Miao-Chun Chen, Ben-Yuan Li, Pei-Hsuan Liu, Po-Yen Chen, Chun-Cheng Lin, Pei-Kuen Wei, Lih-Juann Chen, Jenn-Ming Wu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share