Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Preparation And Characterization Of Silica-coated Fe3O4 Nanoparticles Used As Precursor Of Ferrofluids

Ruo-Yu Hong, Jian-Hua Li, Shi-Zhong Zhang, Hong-Zhong Li, Ying Zheng, Jian-min Ding, Dong-Guang Wei

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share