Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

PEGylation Of Carbon Nanotubes Via Mussel Inspired Chemistry: Preparation, Characterization And Biocompatibility Evaluation

Xiaoyong Zhang, Guangjian Zeng, Jianwen Tian, Qing Wan, Qiang Huang, Ke Wang, Qingsong Zhang, Meiying Liu, Fengjie Deng, Yen Wei

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share