Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Clinical Outcomes Of Subcutaneous And Visceral Adipose Tissue Characteristics Assessed In Patients Underwent Transcatheter Aortic Valve Replacement

Kenichi Shibata, Masanori Yamamoto, Sumio Yamada, Toshihiro Kobayashi, Satoshi Morita, Ai Kagase, Takahiro Tokuda, Testuro Shimura, Tatsuya Tsunaki, Norio Tada, Toru Naganuma, Motoharu Araki, Futoshi Yamanaka, Shinichi Shirai, Kazuki Mizutani, Minoru Tabata, Hiroshi Ueno, Kensuke Takagi, Akihiro Higashimori, Yusuke Watanabe, Kentaro Hayashida

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share