Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Spectroscopic Characterization Of Dissolved Organic Matter From Sludge Solubilization Treatment By Micro-bubble Technology

Lei Wang, Ying-Jun Li, Ying Xiong, Xu-Hui Mao, Lie-Yu Zhang, Jian-Feng Xu, Wen-Bing Tan, Jin-Sheng Wang, Tong-Tong Li, Bei-Dou Xi, Di-Hua Wang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share