Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Structure, Ferroelectric And Piezoelectric Properties Of Multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 Ceramics

Xiaomin Chen, Junling Wang, Guoliang Yuan, Di Wu, Junming Liu, Jiang Yin, Zhiguo Liu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share