Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Rheological And Mechanical Properties Of PVC/CaCO3 Nanocomposites Prepared By In Situ Polymerization

Xiao-Lin Xie, Qing-Xi Liu, Robert Kwok-Yiu Li, Xing-Ping Zhou, Qing-Xin Zhang, Zhong-Zhen Yu, Yiu-Wing Mai

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share