Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Molecular Orientation Dependent Dynamic Viscoelasticity In Uni-axially Drawn Polycarbonate

Fei Luo, Xianhu Liu, Chenguang Yan, Hu Liu, Mengyao Dong, Xianmin Mai, Changyu Shen, Chuntai Liu, Jiaoxia Zhang, Ning Wang, Zhanhu Guo

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share