Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Characteristics Of Recurrence And Surveillance Tools After Curative Resection For Colorectal Cancer: A Multicenter Study

Hirotoshi Kobayashi, Hidetaka Mochizuki, Kenichi Sugihara, Takayuki Morita, Kenjiro Kotake, Tatsuo Teramoto, Shingo Kameoka, Yukio Saito, Keiichi Takahashi, Kazuo Hase, Masatoshi Oya, Koutarou Maeda, Takashi Hirai, Masao Kameyama, Kazuo Shirouzu, Tetsuichiro Muto

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share