Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

A Re2O7 Catalyzed Cycloetherification Of Monoallylic Diols

Xiaolong Wan, Jiadong Hu, Dongyang Xu, Yang Shang, Yanxia Zhen, Chenchen Hu, Fan Xiao, Yu-Peng He, Yisheng Lai, Weiqing Xie

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share