Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Fabrication Of Ferromagnetic Ni Epitaxial Thin Film By Way Of Hydrogen Reduction Of NiO

Akifumi Matsuda, Shusaku Akiba, Masayasu Kasahara, Takahiro Watanabe, Yasuyuki Akita, Yoshitaka Kitamoto, Takeo Tojo, Hitoshi Kawaji, Tooru Atake, Kouji Koyama, Mamoru Yoshimoto

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share