Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

PEGylated PLGA Nanoparticles As Protein Carriers: Synthesis, Preparation And Biodistribution In Rats

Ya-Ping Li, Yuan-Ying Pei, Xian-Ying Zhang, Zhou-Hui Gu, Zhao-Hui Zhou, Wei-Fang Yuan, Jian-Jun Zhou, Jian-Hua Zhu, Xiu-Jian Gao

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share