Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Relation Between Green Tea Consumption And The Severity Of Coronary Atherosclerosis Among Japanese Men And Women

Shizuka Sasazuki, Hiroko Kodama, Kouichi Yoshimasu, Ying Liu, Masakazu Washio, Keitaro Tanaka, Shoji Tokunaga, Suminori Kono, Hidekazu Arai, Yoshitaka Doi, Tomoki Kawano, Osamu Nakagaki, Kazuyuki Takada, Samon Koyanagi, Koji Hiyamuta, Takanobu Nii, Kazuyuki Shirai, Munehito Ideishi, Kikuo Arakawa, Masahiro Mohri, Akira Takeshita

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share