Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Histone Deacetylase Inhibitor Induction Of Epithelial–mesenchymal Transitions Via Up-regulation Of Snail Facilitates Cancer Progression

Guan-Min Jiang, Hong-Sheng Wang, Fan Zhang, Kun-Shui Zhang, Zong-Cai Liu, Rui Fang, Hao Wang, Shao-Hui Cai, Jun Du

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share