Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

The Promotion Of Human Mesenchymal Stem Cell Proliferation By Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles

Dong-Ming Huang, Jong-Kai Hsiao, Ying-Chun Chen, Li-Ying Chien, Ming Yao, Yin-Kai Chen, Bor-Sheng Ko, Szu-Chun Hsu, Lin-Ai Tai, Hui-Ying Cheng, Shih-Wei Wang, Chung-Shi Yang, Yao-Chang Chen

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share