Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Cryopreservation Of Sweetpotato (Ipomoea Batatas) And Its Pathogen Eradication By Cryotherapy

Chaohong Feng, Zhenfang Yin, Yanli Ma, Zhibo Zhang, Long Chen, Biao Wang, Baiquan Li, Yushen Huang, Qiaochun Wang

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share