Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Tunable Stereoselectivity During Sialylation Using An N-acetyl-5-N,4-O-oxazolidinone-protected P-toluene 2-thio-sialoside Donor With Tf2O/Ph2SO/TTBPy

Ya-Juan Wang, Jia Jia, Zhen-Yuan Gu, Fen-Fen Liang, Ri-Chen Li, Ming-Hao Huang, Cai-Shuang Xu, Jia-Xin Zhang, Yi Men, Guo-Wen Xing

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share