Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Cardiac Rehabilitation Programs For Chronic Heart Disease: A Bayesian Network Meta-analysis

Rongzhong Huang, Suetonia C. Palmer, Yu Cao, Hong Zhang, Yang Sun, Wenhua Su, Liwen Liang, Sanrong Wang, Ying Wang, Yu Xu, Narayan D. Melgiri, Lihong Jiang, Giovanni F.M. Strippoli, Xingsheng Li

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share