Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Antifouling Properties Of Poly(dimethylsiloxane) Surfaces Modified With Quaternized Poly(dimethylaminoethyl Methacrylate)

Qin Tu, Jian-Chun Wang, Rui Liu, Juan He, Yanrong Zhang, Shaofei Shen, Juan Xu, Jianjun Liu, Mao-Sen Yuan, Jinyi Wang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share