Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Non-linear Dose–response Relationship Between Cigarette Smoking And Pancreatic Cancer Risk: Evidence From A Meta-analysis Of 42 Observational Studies

Li Zou, Rong Zhong, Na Shen, Wei Chen, Beibei Zhu, Juntao Ke, Xuzai Lu, Ti Zhang, Jiao Lou, Zhenling Wang, Li Liu, Lu Qi, Xiaoping Miao

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share