Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Reference Gene Selection For Quantitative Real-time Reverse-transcriptase PCR In Orchardgrass Subjected To Various Abiotic Stresses

Linkai Huang, Haidong Yan, Xiaomei Jiang, Yu Zhang, Xinquan Zhang, Yang Ji, Bing Zeng, Bin Xu, Guohua Yin, Samantha Lee, Yanhong Yan, Xiao Ma, Yan Peng

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share