Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Galactosylated Chitosan Nanoparticles For Hepatocyte-targeted Delivery Of Oridonin

Dandan Zheng, Cunxian Duan, Dianrui Zhang, Lejiao Jia, Guangpu Liu, Yue Liu, Feihu Wang, Caiyun Li, Hejian Guo, Qiang Zhang

Save to my Library
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share