Online citations, reference lists, and bibliographies.
← Back to Search

Enhanced Oral Bioavailability And In Vivo Antioxidant Activity Of Chlorogenic Acid Via Liposomal Formulation

Yingshu Feng, Congyong Sun, Yangyang Yuan, Yuan Zhu, Jinyi Wan, Caleb Kesse Firempong, Emmanuel Omari-Siaw, Yang Xu, Zunqin Pu, Jiangnan Yu, Ximing Xu

Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share