Online citations, reference lists, and bibliographies.

Structure, Ferroelectric And Piezoelectric Properties Of Multiferroic Bi0.875Sm0.125FeO3 Ceramics

Xiaomin Chen, Junling Wang, Guoliang Yuan, Di Wu, Junming Liu, Jiang Yin, Zhiguo Liu
Cite This
Download PDF
Analyze on Scholarcy
Share